TRANG CHỦ PGD SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

  Đang truy cập: 143  
 
4 8 9 5 1 4
 
 
Tin tổng hợp
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

 
Số tư liệu: 2553/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 12-07-2012
Tệp đính kèm:  2553QD.doc

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 2552/BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2020/QĐ-BGD&ĐT-VP ngày 9/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- HĐTĐKTTW (để b/c);
- Ban TĐKTTW;
- Các Sở GDĐT;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PTĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
 

Trần Quang Quý

Ngày 19/07/2012
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN
Trưởng ban biên tập: Thầy Bùi Tuấn Anh - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Tân Tiến, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3716229 - Fax: 0320.3716229
Gmail:thcstantien2007@gmail.com